Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

postheadericon Звіт директора Маслової Л.І. про управлінську діяльність у 2017-2018 н.р. перед громадськістю

 

Протягом 2017-2018 н.р управління ДНЗ здійснювалося мною відповідно до норм статуту, ПВТР, Колективного договору, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного закладу. Основний акцент звернено на дотримання всіма учасниками освітнього  процесу норм чинного законодавства.

 

Мій персональний внесок як керівника у підвищенні рівня організації освітнього  процесу у  закладі полягав у наступному:

 • Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону;
 • Удосконалення освітнього процесу;
 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;
 • Підвищення педагогічної компетентності батьків вихованців ДНЗ

         За штатним розписом в закладі працює 59 працівників: із них 24 педагогів та 34 техпрацівника

Директор 1
Вихователь-методист 1
Психолог 1
Музичний керівник 1
Вихователь 15
Дефектолог 4
Логопед 1
Інструктор з фіз.. -

 

За наслідками атестації  у 2017-2018 н.р.  підтвердили відповідність  раніше присвоєному тарифному розряду – 3 педагог, раніше встановленій  кваліфікаційній категорії «спеціаліст»  – 2 педагог,  1 педагог атестувався  на присвоєння 1 кваліфікаційної категорії та 1 педагог  на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». На присвоєння педагогічних звань «старший вихователь» атестувалася Козак Світлана Іванівна, на звання «Вихователь-методист» Шматкова Надія Анатоліївна. На сьогодні педагоги закладу  мають наступні кваліфікаційні категорії:

Вища категорія 3
1 категорія 3
П категорія 1
Відповідає займаній посаді 17
Звання:«Вихователь – методист»«старший вихователь» 21

Освітній рівень у порівнянні з минулим роком змін не зазнав. На сьогодні у вищих навчальних закладах здобувають вищу  освіту 1 педагог.

У цьому навчальному році працювало двоє молодих спеціалістів, стаж роботи яких не перевищує пять роки. Адміністрації закладу  вдалося підібрати таких наставників, які зуміли спрямувати роботу початківців на результативність педагогічної діяльності та якість освітньо-виховного процесу.

Протягом навчального року здійснювався постійний пошук нових форм та методів методичної роботи з метою вироблення власного стилю у роботі кожного педагога щодо впровадження інновацій в навчально – виховний процес. На сьогодні 45% педагогів впроваджують сучасні освітні   технології в роботі з дітьми.

ДНЗ працює за 10,5 годинним режимом роботи, є чергова група з дванадцятигодинним перебуванням дітей.

У закладі функціонує 9 вікових груп: 4 групи загального розвитку, 5 груп – для дітей з вадами зору. З них:  груп для дітей дошкільного віку – 7,

2 групи – раннього віку. Заклад відвідує 158 дітей, з них:

Дівчаток 72
Хлопчиків 86
Дітей до 3-х років 16
Дітей до 6-и років 142

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 11), Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», від 17.08.2005 № 6121/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 16.06.2016 № 1/9-315 «Організація освітньої роботи у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти Первомайської міської ради від 15.11.2016. № 401 «Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»,  у закладі були створені умови для  надання психолого-педагогічної допомоги батькам з підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї та  охоплення дошкільною освітою дітей даної категорії.

Адміністрацією закладу розроблені заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою відповідно до соціально-педагогічних потреб сімей та заходи, які передбачають активне залучення сімей до освітнього процесу, проведення з ними просвітницької роботи.

Діє консультативний центр, відповідно до Положення затвердженого керівником ДНЗ, для батьків (осіб, які їх замінюють), діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади, а також  дітей, що виховуються в цих сім’ях. Створена одноіменна сторінка на сайті закладу де висвітлений план роботи центру, графік роботи ( дні та години роботи спеціалістів що надають консультації). Протягом року на сторінці консультативного центру відповідно до плану роботи було розміщені інформативні та консультативні матеріали. Відповідальною за діяльність консультативного центру призначена практичний психолог Богульська І.М.

Станом на 01.06.2018 року заклад відвідує 158дітей при проектній потужності 155. Протягом року наказом по ДНЗ зараховувалися  та відраховувалися діти із списку ДНЗ, вживалися заходи щодо ознайомлення батьків з умовами зарахування дітей та  статутом закладу ( зокрема інформація щодо зарахування дітей до ДНЗ  розміщена на сайті). На початок навчального року на підставі всіх документів ( заяви від батьків, медичної карти, копії свідоцтв про народження) наказом були укомплектовані групи. Середня наповнюваність груп становила  19 дітей

Не можу оминути увагою  низькі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає 65.8%  це на 0.5% менше ніж у минулому році. Якщо в попередні роки причиною невідвідування дітьми закладу був неналежний температурний режим в опалювальний період то в цьому році така проблема не стоїть, однак відвідуваність не зростає , а знижується.  Користуючись нагодою хочу ще раз звернутися до вас батьки і наголосити на постійному відвідуванню дітьми закладу, бо це в свою чергу впливає і на соціалізацію дитини і на засвоєння дітьми програмових вимог і на підготовку до школи.

Протягом року постійно  здійснювався  щоденний контроль за відвідуванням дітьми закладу, зясовувалися причини не відвідування дітьми груп, у разі довготривалого невідвідування дітьми закладу без причини батькам надсилалися листи попередження про можливе відрахування.

Протягом року у закладі отримували лікувально-профілактичну допомогу 90  дітей  з порушеннями зору. Лікувальна робота здійснюється в ортоптичному кабінеті сестрами медичними Кльован Світланою Володимирівною та Островерх Ніною Григорівною. Протягом року 100% дітей закладу були обстежені лікарем-офтальмологом Пантєлєєвою Ольгою Анатоліївною.

Як керівник значну увагу приділяю діяльності щодо збору повної та достовірної  інформації для прийняття вмотивованих управлінських рішень, а також якості підготовки підсумкових документів, ефективності наказів, створенню системи контролю за їх виконанням. Так, за 2017-2018 н.р.  здійснено 2 тематичних перевірки та комплексно вивчено  стан життєдіяльності вихованців 6-го року життя. Ці питання були розглянуті на засіданнях педагогічної  ради.   Особлива увага приділяється питанням контролю за виконанням управлінських рішень, що дає свої позитивні результати. Так протягом навчального року прийнято 27  управлінських рішень, з яких виконано – 21 рішень, в процесі виконання –6.

Протягом року мною видано  345  накази, з них 59 накази з основної діяльності, 44 з адміністративно-господарчої  діяльності ,125  кадрових тривалого зберігання та 117  кадрових тимчасового зберігання.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за освітнім процесом та адміністративно-господарчою роботою закладу. Так мною відвідано 58  занять та режимних моментів, 146 разів вивчено питання адміністративно-господарчої діяльності. Записи за результатами відвіданих занять та режимних моментів фіксуються у журналі контролю. 6 разів питання за результатами оперативного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах та нарадах при керівнику.

Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем засвоєння дошкільниками вимог програми «Дитина» та БКДОУ. Так  перевірка готовності  випускників до школи  показала, що на початок навчального року 44.3 %  дітей готові до школи, 55.7% – не готові. На кінець навчального року під час обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до школи  збільшилася кількість дітей готових до навчання – 90 %, та 10%  – дітей не готові школи. Це діти які не регулярно відвідували заклад і залишаються у дошкільному закладі.

Протягом навчального року колектив закладу працював над вирішенням річних завдань, а саме:

 1. Формування ціннісно-змістовного напряму валеологічного виховання
 2. Формування математичної компетентності дошкільників засобами сенсорного виховання.

І в цьому навчальному році заклад завершив роботу над  методичною проблемою «Формування світоглядних орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості дошкільного віку під час освітнього  процесу».

У рамках вирішення даних питань у закладі організовувалися та проводилися різноманітні заходи, акції, конкурси, зустрічі.

Одним з важливих аспектів фізичного та психологічного здоровя дошкільників є раціональне та збалансоване харчування. У закладі встановлено триразове  харчування, в літній оздоровчий період вводиться додатковий сніданок, під час якого діти споживають соки, фрукти.

Харчування вихованців тримається на особливому контролі відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ. Постійно контролюється якість продукції яка надходить до закладу, умови та терміни її зберігання, якість та вихід готових страв. Результати контролю фіксуються у картках контролю, приймаються відповідні управлінські рішення. Питання харчування систематично розглядаються на  зборах, виробничих нарадах, нарадах при керівнику. Щомісяця з боку батьків здійснюється адміністративно – громадський контроль за організацією харчування дітей у закладі, складені відповідні акти, результати контролю оприлюднюються в батьківських куточках груп та на сайті ДНЗ. Спільно з медичною сестрою щоденно тримаємо на контролі ціну меню-вимоги. Так аналіз виконання натуральних норм   харчування становить в середньому   за навчальний рік  66.3 %, вартість меню з вересня 2017 по 31.01.2018 становила 21.75 при нормі 21-22грн, з 01.02.2018 по 15.05.2018 – 23.82 при нормі 23-24.  З 15.05.2018 вартість меню збільшено до 29-30 грн за один день. Оплата за харчування для батьків становила до 60 відсотків від вартості  на один день (за кожне відвідування)40% вартості харчування дитини оплачує  міський бюджет. Протягом навчального року 109 дітей закладу харчувалися за рахунок міського бюджету тобто були на 100% звільненні від оплати за харчування, це діти які мають вади зору та діти пільгових категорій ( малозабезпечені, діти під опікою, діти батьки яких є учасниками бойових дій)

Вимогою сьогодення є відкритість та прозорість діяльності закладу, а діяльність сайту на моє переконання є найефективнішим засобом оприлюднення будь-якої інформації.

Хочу зазначити активність роботи сайту ДНЗ. В період з 01.01.2018 по 01.06. 2018 було зафіксовано 627 переглядів сайту, та 340 відвідувачів.

Протягом року адміністрацією закладу  проводився  особистий  прийом  громадян, за 2017  рік зафіксовано  9  реєстраційних  номера  з особистих питань громадян  (6  питань стосувалися працевлаштуванню, 3 питання соціального характеру).

  Протягом 2017-2018 н.р.  МТБ поповнено на загальну суму 182 907.36  грн.

Із них

 • 1 680.00 грн. бюджетних коштів на дезінфікуючи засоби
 • благодійна батьківська допомога у вигляді дарування обладнання та матеріалів на суму – 160 796.20 грн., ( за ці кошти придбані миючі та канцелярські товари,   посуд, бойлери, мякий інвентар, дитячі меблі, встановлено  металопластикові двері та  вікна, здійснений ремонт пральної кімнати та групових приміщень.
 • 16 грн. коштів працівників здійснено підписку фахових видань,
 • 16 грн. – депутатські кошти встановлено м/пластикові вікна,

Звітування батьківського комітету про використані кошти відбувається на батьківських зборах, на засіданні ради закладу, висвітлюється в батьківських куточках та на сайті закладу.

Відповідно до кошторисної документації протягом минулого календарного року на утримання ДНЗ та фінансування захищених статей з місцевого бюджету було виділено 6 021 118 грн. ( це заробітня плата, енергоносії, 40 % плата за харчування дітей, та 100% плата за харчування пільгових  категорій дітей) і в середньому за рік утримання дитини в закладі становило 36 491.62 грн.

Зараз я зупинилася на основних питаннях  управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали певного часу та зусиль для їх вирішення. Основними досягненнями у створенні позитивного іміджу закладу, вважаю:

 1. Проведення у листопаді міського семінару директорів закладів дошкільної освіти.
 2. Участь педагогів у фахових конкурсах які проводилися фаховими виданнями:
 • Козак С.І., вихователь-методист, лауреат 1 туру Всеукраїнського конкурсу «Важливі перспективи нашого ДНЗ»
 • Трещун Н.Т., вчитель-дефектолог, переможець Всеукраїнського конкурсу – акції «Я торкаюся до майбутнього»
 • Аксьонова Л.М.., вихователь, призер конкурсу авторських рукописів ВГ «Основа»
 • Степаненко С.В., вчитель-дефектолог, і її вихованці учасники конкурсу від журналу «Джміль» «Супер-робот – 2017»
 1. Заклад став учасником дослідно-експериментальної роботи «Стандартизація моделі масового впровадження наскрізної медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику на 2017-2022рр.»
 2. 27 публікації на методичному порталі, 9 публікацій у фахових видання

 

Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це щоденна кропітка робота команди,  колективу закладу.

Комментарии закрыты.

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки